قوانین ارائه خدمات ترجمه 

الف: قوانین مربوط به واریز وجه :
1. واریز وجه به منزله قبولی قوانین تلقی می شود.
2. ترجمه بعد از تکمیل صورتحساب و اعلام واریز وجه آغاز و زمان تحویل  از زمان دریافت  محاسبه می گردد .
ب: قوانین مربوط به مولفین و ناشرین
1.تمامی حقوق نشر و استفاده برای صاحب اثر محفوظ می باشد (حق کپی رایت) .این موسسه تنها ترجمه  متون راانجام داده و مسئولیتی بابت عواقب قانونی بعد از آن ندارد.
تبصره : آثاری که مولفین و ناشرین برای ترجمه به مترجمها ارسال می نمایند به صورت امانت نزد مترجمها مانده و موسسه نسبت به امانت داری صاحب اثر متعهد میباشد.
3. ترجمه کتاب و متون زیاد شامل اقساط میگردد و تحویل آن بخش به بخش با تصحیح ،ویرایش واعمال نظر مشتری میباشد.
4. کیفیت و زمان شامل ضمانت میشود.(کیفیت بر اساس سطح انتخابی از طرف مشتری) کیفیت تمامی ترجمه ها به مدت 72 ساعت پس از تحویل ضمانت میگردد.