ورود به سايت جهت :

دسترسي به فضاي شخصي:
 

پس از ورود به سايت، شما امكان دسترسي به تمامي اطلاعات شخصي و پيامهاي خصوصي داخل صندوق پيام خود را داريد.


         ثبت سقارش ترجمه     
کاربران می توانند پس از ثبت نام سفارش های خود را ارسال کنند و ترجمه ها را دریافت نمایند

      ورود مترجمین 

مترجمین از طریق کنترل پنل خود می توانند ترجمه دریافت و ارسال کنند

نگهداري تاريخچه حركت شما در سايت:
 

تمامي اعمال شما در سايت از جمله جستجوهاي صورت گرفته توسط شما، اطلاعات ملاحظه شده و غيره توسط سايت رديابي و در بخش "تاريخچه فعاليتهاي شما" ذخيره ميگردد. اين اطلاعات براي دسترسيهاي بعدي بسيار مفيد خواهند بود.

نمايش موارد جديد مورد علاقه شما:
 

با توجه به موارد تعيين شده توسط شما، اگر مطالب جديدي در آن زمينه در سايت ثبت گردد، به شما اطلاع داده خواهد شد.