همکاری در سایت ترجمه مترجمها


در راستای ارائه خدمات بهتر و سریع تر مرکز همواره اقدام به جذب افراد حرفه ای و فعال می نماید . و در حال حاضر به خاطر گسترش کارهای مرکز ترجمه مشاغل زیر مورد نیاز می باشد :


مترجم تمام وقت با حقوق ثابت دفتر تهران(ساعت کاری 9 تا 17) تماس گرفته شود

مترجم پاره وقت و به صورت دورکاری (همه زبانها و رشته ها)

کارمند فعال در بخش شبکه های اجتماعی و بروزرسانی سایت

مترجم رسمی (همه زبان ها )