ترجمه کتاب به صورت قسط بندی و ارسال فصل به فصل 


ترجمه کتاب و متون با صفحات زیاد شامل تخفیف های بیشتری میشود و ارسال متن ترجمه به صورت فصل به فصل امکان پذیر میباشد ارسال ترجمه به این صورت امکان ویرایش و تصحیح ترجمه در حین ترجمه های فصل های بعدی را میدهد و از نظر زمانی زودتر ویایش شده و زودتر ترجمه ارسال میشود و صرفه جویی در زمان و هزینه می باشد.


امکان پرداخت هزینه ترجمه به صورت اقساطی


ترجمه به این روش برای متون زیاد امکان پرداخت هزینه ترجمه به صورت قسطی دارد و بعد از ارسال قسمت اول ترجمه و تایید قسط بعدی واریز میشود.