ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه مقاله ها برای چاپ در مجلات آی اس آی


از دغدغه های محقیقین و دانشجوها برای ارائه مقاله های ISI و چاپ در مجلات خارجی ترجمه دقیق،روان و تخصصی میباشد. که بعد از تلاش و تحقیق های زیاد برای نوشتن مقاله ISI اگر ترجمه ای درست ارائه نشود مقاله رد شده و تلاش های آنها بیهوده خواهد بود. ما در مرکز ترجمه مترجمها این امکان را فراهم ساخته ایم که تا زمان قبولی مقاله با شما خواهیم بود.
با توجه به ترجمه های گذشته و تجربه ی مترجمین مرکز ترجمه مترجمها اکثر مقاله هایی که از طرف مراکز علمی و مجله های چاپ مقاله  آی اس ای(ISI) رد شده به دلیل روان نبود متن میباشد و اکثر مترجمین متن رو صورتی که منظور نویسنده است ترجمه نمی کنند.و قبل از اینکه متن ترجمه شود مترجم باید منظور و مفهوم مقاله را درک کرده و بعد اقدام به ترجمه نمایید
توصیه ای که می شود به نویسنده ها و پژوهشگران مقاله های علمی آی اس ای می شود نمود این است که تا ممکن است متن مقاله ساده نوشته شود و از پیچیده کردن و نامفهوم کردن مقاله ها خودداری نمایند.