ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه مقاله ها برای چاپ در مجلات آی اس آی

 

از دغدغه های محقیقین و دانشجوها در ارائه مقاله های ISI و چاپ در مجلات خارجی ترجمه دقیق، روان و تخصصی می باشد. که بعد از تلاش و تحقیق زیاد در نگارش آن، اگر ترجمه ای درست ارائه نشود مقاله رد شده و تلاش های محقق بیهوده خواهد ماند. مرکز ترجمه مترجمها تا زمان قبولی مقاله با شما خواهد بود.
با توجه به ترجمه های گذشته و تجربه ی مترجمین مرکز ترجمه مترجمها اکثر مقاله هایی که از طرف مراکز علمی و مجله های چاپ مقاله  آی اس ای(ISI)  رد شده به دلیل روان نبود متن می باشد و اکثر مترجمین متن را به صورتی که مطلوب نویسنده است و مطابق اصول نگارش مقالات علمی ترجمه نمی کنند. مرکز ترجمه مترجمها ابتدا متن اصلی نویسنده مقاله را بررسی کرده و سپس اقدام به ترجمه آن مقاله می نماید و تا زمان پذیرفته شدن مقاله با نویسنده آن همراه خواهد بود.