انواع ترجمه (قسمت دوم)

در قسمت اول، ترجمه ماشینی و ترجمه نوشتاری تعریف شدند. و ترجمه پشتیبان، معادل، تیمی، پویا، و ترجمه لغوی توصیف شدند.
در قسمت دوم به ادامه تعریف انواع ترجمه پرداخته میشود.

6. ترجمه معادل رسمی

این نوع ترجمه به ترجمه‌ای اطلاق می‌شود که در آن تلاش می‌شود اشکال زبان مبدا تا جایی که ممکن است در ترجمه حفظ شود، بدون اینکه در نظر گرفته شود آیا این اشکال طبیعی‌ترین راه برای بیان معنای متن اصلی است یا خیر.

7. ترجمه آزاد

ترجمه آزاد ترجمه‌ای است که معنای متن اصلی را حفظ می‌کند اما از اشکال طبیعی زبان مقصد از جمله ترتیب عادی کلمات و نحو استفاده می‌کند تا ترجمه بصورت طبیعی قابل درک باشد.

8. ترجمه اصطلاحی

این نوع ترجمه ترجمه‌ای است که معنای متن اصلی به اشکالی ترجمه می‌شود که به طبیعی‌ترین و دقیق‌ترین شکل، معنای اشکال اصلی را حفظ می‌کند. اصطلاحی، به بودن در زبان مشترک متوسط گویندگان با استفاده از عبارات و اصطلاحات طبیعی زبان است.

9. ترجمه معنایی

این نوع ترجمه شدیدا بر حفظ معنا در ترجمه تمرکز دارد. یک ترجمه مناسب نمی‌تواند همواره اشکال زبان مبدا را حفظ کند، اما همیشه باید معنای آن را حفظ کند.

10. ترجمه بومی

در این نوع ترجمه، به ترجمه روزمره (عامیانه) زبان مردم پرداخته می‌شود، همان گونه که از نوع گویش ادبی زبان‌شان یا گویش‌های دیگر یا زبان علم یا زبان اجتماعی متمایز می‌شود.